Ubezpieczenie

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019

Informacje o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni rodzice uczniów i uczniowie XIX LO w Warszawie,

Rada Rodziców Waszego liceum, po raz kolejny, wybrała Ubezpieczenie z Klasą w TUiR Allianz Polska S.A. jako ochronę dla uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczniowie objęci są ochroną 24 godziny na dobę w kraju i za granicą ( na terenie placówki oraz poza nią ) również w czasie zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych.

Integralną częścią umowy jest Tabela oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu, pozwala to na maksymalne skrócenie wypłaty świadczeń ( bez dodatkowych komisji lekarskich ).

Podstawą tej umowy jest klasyczne NNW, na sumę ubezpieczenia 15 tys. zł.

To oznacza, że za doznany uszczerbek wypłacimy świadczenie , będące procentem od tej sumy.

Przykład : doznany uszczerbek- złamanie nosa, 5% od s.u. daje wypłatę świadczenia w wysokości 750 zł.

Jeśli w wyniku nnw, uczeń znajdzie się w szpitalu (minimum 2 dni) , wypłacamy zasiłek szpitalny w wysokości 30 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Szczególną uwagę Państwa pragnę zwrócić na umowę dotyczącą kosztów leczenia. Jest to rozwiązanie, które daje możliwość skorzystania z komercyjnych świadczeń i pominięcie kolejki w NFZ.

Zwrócimy koszty związane z wypadkiem poniesione na (do 1500 zł) :

podstawowe honoraria lekarskie, leki, zakup protez i środków pomocniczych, zakup środków opatrunkowych, wykonanie zdjęć rentgenowskich, badania USG i inne badania diagnostyczne niezbędne w procesie leczenia, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, operacje plastyczne, zabiegi rehabilitacyjne w trybie ambulatoryjnym, transport medyczny, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego.

Do umowy zostały włączone również świadczenia opiekuńcze. To m.in. organizacja korepetycji dla ucznia, jeśli zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 7 dni.

Co zrobić w momencie zdarzenia ?

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z usług opiekuńczych lub transportu medycznego należy skontaktować się z Centrum Operacyjnym , dzwoniąc na nr +48 22 522 25 06. Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach, tzn. na skutek zaistniałego zdarzenia lub siły wyższej, nie było możliwości skontaktowania się z Centrum Operacyjnym i w związku z tym koszty transportu medycznego zostały pokryte z własnych środków, należy skontaktować się z Centrum Operacyjnym w ciągu 5 dni od daty wypadku i złożyć wniosek o refundację , dołączając wymagane dokumenty. Nastąpi refundacja maksymalnie do kwoty jaka wskazana jest w umowie, czyli 400 zł.

Jeśli natomiast chcecie Państwo zgłosić roszczenie o świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pozostałych umów, należy przekazać do TUiR Allianz Polska S.A. wniosek i wymagane dokumenty, w zależności od zdarzenia.

Ważne – wniosek powinien zawierać potwierdzenie przedstawiciela LO, że uczeń był objęty ochroną w ramach polisy NNW. Do wniosku zawsze należy dołączyć kopię dowodu osobistego ( rodzica / opiekuna lub dziecka, jeśli jest ono pełnoletnie ).

Jak przekazać wniosek i dokumenty?

Rekomenduję, by robić to za pośrednictwem agenta serwisującego polisę NNW w Państwa liceum

Agentem tym jest Marian Kaczmarski. Kontakt telefoniczny : 509 595 541 Możliwe są również inne formy przekazania dokumentów :

online https://www.allianz.pl/szkody-i-roszczenia/zgloszenie-szkody/zgloszenie-roszczenia-nnw,45670.html

korespondencyjnie wysyłając komplet dokumentów do Centrali Towarzystwa:

TUiR Allianz Polska S.A. Departament Obsługi Klienta ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

osobiście zgłaszając się do wybranego Oddziału, Agencji Allianz

telefonicznie pod numer infolinii 801 10 20 30

numer polisy 339-15-662-00061916

Wszelkie pytania dotyczące umowy i jej obsługi proszę kierować do agenta serwisującego.

Odpowie on również na pytania dotyczące zniżek dla rodziców uczniów objętych tą umową w innych ubezpieczeniach majątkowych.

z wyrazami szacunku

 

Lidia Żukowska

Właściciel Agencji Allianz