Harmonogram rekrutacji

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

 od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz.15.00

Kandydaci składają w szkole wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek powinien być złożony w bezbarwnej koszulce biurowej).

 

od 17 czerwca od godz.10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół (poprzez wycofanie złożonego wcześniej wniosku i złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły).

Wycofania wniosku może dokonać tylko rodzic lub prawny opiekun kandydata.

 

od 21 czerwca od godz. 14.00 (do godziny 16.00) do 28 czerwca do godz. 16.00 (od 21 do 28 czerwca w godzinach 9.00 - 16.00)

Kandydaci uzupełniają wnioski przyjęcia do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum
lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).

Na każdej stronie kopii musi być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

 

16 lipca o godz. 12.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych składają: oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w XIX LO, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.

 

25 lipca o godz. 12.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XIX LO. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

Kandydaci składają w szkole wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

19 sierpnia o godz. 12.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych składają: oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w XIX LO, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.

 

28 sierpnia o godz. 10.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XIX LO.