Aktualności

Składanie kopii świadectw i zaświadczenia o wynikach oraz zmiany wniosków

W dniach 3-10 lipca 2024 r. (z wyjątkiem soboty i niedzieli) w godzinach 8:00 - 15:00 Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

W tym samym terminie kandydaci mogą też dokonywać zmian w swoich wnioskach. W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych
i złożyć pisemną prośbę o anulowanie złożonego wniosku
, a następnie wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub
elektronicznie (profil zaufany) wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.