Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca - informacja

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej należy składać wyłącznie osobiście Komisji Rekrutacyjnej XIX LO im. Powstańców Warszawy do dnia 2.08.2023 w godzinach 8:00-15:00. 

Biorąc udział w rekrutacji uzupełniającej do kilku oddziałów należy wypełnić oddzielnie wniosek do każdego oddziału. W przypadku kandydatów, dla których nie byliśmy szkołą pierwszego wyboru, prosimy o dołączenie poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek do pobrania