Aktualności

Składanie kopii świadectw i zaświadczenia o wynikach oraz zmiany wniosków

W dniach 23.06 - 12.07.2023 w godzinach 8:00 - 15:00 Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów.

 W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych i złożyć pisemną prośbę o anulowanie złożonego wniosku, a następnie wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.