Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

Podanie w rekrutacji uzupełniającej po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Podanie w rekrutacji uzupełniającej po GIMNAZJUM

Podania w rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane w dniach 26 i 29 lipca w godzinach 8.00 - 15.00 oraz 30 lipca w godzinach 8.00 - 12.00.

Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa i wyników egzaminu (w przypadki, gdy XIX LO nie było szkołą pierwszego wyboru) oraz inne wymagane dokumenty np. oświadczenia o spełnianiu przez kandydata kryteriów pierwszeństwa (społecznych).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach rekrutacji uzupełniającej, zostanie podana do wiadomości dnia 19.08.2019r. o godz. 12.00.

W dniu od 19 sierpnia od godz. 12.00 do godz. 15.00 oraz w dniach od 20 do 27 sierpnia od godz. 9.00 do godz. 16.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły, orygniał zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzenie woli podjęcia nauki w XIX LO, kwestionariusz osobowy, deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii/ etyki, dwie podpisane fotografie oraz kartę zdrowia z gimnazjum/ szkoły podstawowej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostaniepodana do wiadomości 28 sierpnia o godz. 10.00